cognitect-labs/aws-api
AWS, data driven

Last push: 10 hours ago | Stargazers: 435 | Pushes per day: 1
Similar
0
aws-api 🌿

AWS, data driven

0
pallet-aws πŸ‚

A pallet provider for AWS, based on the Amazon java SDK

0 comments   AWS  
0
clj-aws-auth 🌿

Clojure AWS Authentication Library

0 comments   AWS  
0
clj-aws-signer πŸ‚

A ring middleware to sign AWS requests.

0 comments   AWS  
0
lein-aws πŸ‚

A leiningen plugin to interact with Amazon Web Services

0 comments   AWS  
0
clj-aws-sign πŸ‚

A clojure implementation of the AWS Signature Version 4 algorithm provided as easy-to-use library.

0 comments   AWS  
0

An example clojurescript project that targets AWS Lambda.

0

A ring adapater for use with AWS Lambda and AWS API Gateway

0
clj-aws-s3 πŸ‚

S3 client library for Clojure

0
aws-clj-sdk 🌿

Clojure bindings for AWS

0

Helper for configuring the AWS SDK to use Spurious

0
aws-api 🌿

Minimal fork of https://github.com/cognitect-labs/aws-api that should work in GraalVM and Clojurescript

0 comments    
0

Leiningen template for AWS Lambda custom runtime with GraalVM native image compiled Clojure projects.

0
vase 🌿

Data driven microservices

0
fern 🌿

Easy language for data

0 comments    
Comments

Got any useful tips about cognitect-labs/aws-api?

Once a week...

... I send out a list of most interesting libraries and apps in the "Clojure" section to about 1100Β subscribers.

Do you want it too?

(21815 libraries)
Go
(100775 libraries)
(54804 libraries)
(18611 libraries)
(30021 libraries)
C#
(48592 libraries)
(24832 libraries)
(44639 libraries)
(14599 libraries)
(10594 libraries)
(26285 libraries)
(16698 libraries)
(169924 libraries)
(16473 libraries)
Vue
(17099 libraries)
CSS
(81593 libraries)
(80955 libraries)
(61231 libraries)
(13430 libraries)
C++
(104224 libraries)
C
(85117 libraries)
(50379 libraries)
(49178 libraries)
(11133 libraries)
(70028 libraries)
PHP
(103784 libraries)
(137526 libraries)
(155384 libraries)
(7158 libraries)
Nim
(4832 libraries)
D
(11722 libraries)
(42051 libraries)
(2858 libraries)